• کسب مقام نائب قهرمانی تیم فوتسال مرکز علمی کاربردی گنبد1
  • بازدید ریاست محترم واحد استانی از نمایشگاه هفته پژوهش
  • بازدید ریاست محترم واحد استانی از نمایشگاه هفته پژوهش
بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر بنر