TwitterTwitterFacebookRSSlinkedin

 

این اساسنامه با توجه به مصوبه، نخستین جلسه شورای عالی آموزشهای علمی-کاربردی مورخ 13/8/70 و برای رسیدن به هدفهایی که در آیین نامه

تشکیل شورای مذکور (مصوب جلسات 234و237 شورای مالی انقلاب فرهنگی و الحاقیه‌ها را صلاحیه‌های آن) پیش‌بینی شده و به منظور تعیین چارچوب و

خطوط اصلی فعالیت‌های دانشگاه جامع علمی–کاربردی و  مؤسسات وابسته به آن تدوین می­شود.

 ماده 1- دانشگاه جامع تکنولوژی به منظور توسعه آموزشهای عالی علمی-کاربردی(تکنولوژی) و به قصد ارتقای دانش و ایجاد مهارتهای لازم و به فعالیت

درآوردن استعدادهای نهفته در افراد تأسیس می‌شود و بر ایجاد توانایی‌های لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و انتقال افراد در طیفی از مشاغل تأکید دارد .


 ماده 2- دانشگاه جامع تکنولوژی  که از این پس "دانشگاه جامع" نامیده می شود، مؤسسه‌ای آموزشی و تحقیقاتی با شخصیت حقوقی مستقل است که

زیر نظر وزیر فرهنگ و آموزش عالی اداره می‌شود .


  ماده 3- هدف دانشگاه جامع علمی-کاربردی، فراهم آوردن مو جباتی است که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی دولتی و غیر دولتی را برای تربیت

نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ممکن سازد ، به نحوی که فارغ‌التحصیلان هر یک از مؤسسات

وابسته به این دانشگاه بتوانند برای کاری که به آنها محول می شود دانش و مهارت لازم را کسب کنند.


ماده 4- ارکان دانشگاه جامع عبارتند از :

هیأت امنا

شورای مرکزی


رئیس دانشگاه


 ماده 5- وظایف دانشگاه جامع در زمینه ، آموزشهای علمی-کاربردی و ادارات ،مؤسسات وابسته به آن به شرح زیر است:


تهیه و پیشنهاد ضوابط و سیاستهای کلی تأسیس و توسعه ، کیفیت اداره و حدود فعالیت مؤسسات آموزشی وابسته و نحوه تأ مین منابع مورد نیاز به

شورای عالی علمی-کاربردی.


 انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور تهیه، طرحها و برنامه‌هایی که باید به تصویب شورای عالی آموزشهای علمی-کاربردی برسد .


تهیه ضوابط و استانداردهای آموزشی.


همکاری با گروه آموزشهای علمی-کاربردی شورای عالی برنامه ریزی برای تهیه و تنظیم برنامه های درسی.


تهیه، طرحهای تأمین و استحکام اعضای هیأت علمی تخصصی مؤسسات وابسته با همکاری دستگاههای اجرایی.


بررسی و پیشنهاد ضوابط احراز صلاحیت برای عضویت در هیأت علمی مؤسسات آموزش علمی-کاربردی و شرایط ارتقای ایشان به وزارتخانه‌های فرهنگ و

آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .

بررسی شرایط و امکانات لازم برای مؤسسات و پیشنهاد تأسیس مؤسسات جدید در رشته‌ها و دوره‌های اینگونه آموزشهای عالی به وزارتخانه‌های فرهنگ و

آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد .

نظارت بر جریان کار مؤسسات آموزش عالی ذیربط و ارزشیابی فعالیت­ها و صدور ابلاغیه­ها و دستور العمل­های لازم جهت ارتقای سطح این آموزشها .


جلب کمکهای دولت و بخشهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آموزش عالی علمی-کاربردی و تخصیص متناسب اعتبارات و عوائد حاصله .


انجام تحقیقات مربوط به آموزش­های عالی علمی-کاربردی.


  ماده 6– ترکیب و نحوه تشکیل هیأت امنای دانشگاه جامع علمی-کاربردی مانند هیأت امنای سایر دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت

فرهنگ و آموزش عالی خواهد شد.


  ماده 7 – رئیس دانشگاه جامع از میان خبرگان آموزش عالی علمی-کاربردی  به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی علمی-کاربردی و

تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی منصوب خواهد شد.

ماده 8- وظایف رئیس دانشگاه:


اجرای مصوبات وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت امنا


تشکیل دادن جلسات شورای مرکزی


نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، توسعه و تجهیز مالی، اداری، معاملاتی و استخدامی دانشگاه و مؤسسات وابسته بر اساس ضوابط و

مقررات آموزشی.


عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به نام دانشگاه


 امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور دانشگاه


(تبصره : رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه با حق توکیل به غیر در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و نزد کلیه مراجع قانونی و محاکم حقوقی و جزایی

است .)


 ماده 9 – دانشگاه جامع می­تواند بخشی از اختیارات و مسئولیتهای خود را به دستگاههای اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی-کاربردی ذیصلاح تفویض

نماید و یا بر حسب نیاز نسبت به تأسیس مؤسسات و مراکز آموزشی و با رعایت  شرایط و مقررات آموزشی کشور برای انجام وظایف خود اقدام کند .


ماده 10- ترکیب شورای مرکزی دانشگاه جامع به شرح زیر است :


وزیر فرهنگ و آموزش عالی (رئیس شورا)


معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی


یکی از معاونان ذیربط وزارتخانه های صنایع سنگین، صنایع، معادن و فلزات، کشاورزی، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، آموزش و پرورش


رئیس دانشگاه جامع (عضو و دبیر شورا )


پنج نفر از خبرگان آموزش عالی علمی­-کاربردی


دبیر شورای عالی آموزشهای علمی–کاربردی


تبصره 1 – خبرگان آموزش عالی علمی-کاربردی  با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مدت چهار سال به عضویت شورا در می­آیند.


تبصره 2 -  از یکی از معاونان ذیربط سایر وزارتخانه ها حسب مورد با حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.


 ماده 11 – وظایف شورای مرکزی به شرح زیر است :


بررسی و تصویب طرحهای ایجاد و توسعه مؤسسات، رشته‌ها و دوره‌های آموزش عالی علمی – کاربردی و پیشنهاد تأسیس آنها به وزارتخانه‌های فرهنگ و

آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حس ب مورد. 

همکاری با گروه آموزشهای عالی علمی-کاربردی شورای عالی برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تنظیم برنامه‌های درسی.


بررسی و پیشنهاد ضوابط احراز  شرایط  و  صلاحیت  عضویت و ارتقا  در هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی علمی – کاربردی به وزارتخانه های فرهنگ و

آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.


بررسی و تصویب اساسنامه ، مؤسسات وابسته و پیشنهاد به وزارتین ذیربط حسب مورد.


تصویب ضوابط ، معیارها و استانداردهای آموزشی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط.


تهیه و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه جامع به هیأت امنا.


 ماده 12– در انجام فعالیتهای دانشگاه جامع، تأکید بر استفاده از کلیه منابع انسانی، مالی، تأسیساتی و تجهیزاتی کشور اعم از بخشهای دولتی و غیر دولتی است.


 ماده 13ـ منابع لازم برای انجام وظایف و مأموریتهای دانشگاه جامع و حمایت از آموزش های علمی ـ کاربردی از محل بودجه عمومی کمک دولت  سهمی که

دستگاههای اجرایی در امر آموزشی دارند و نیز از محل دریافت کمک و هدایا تأمین می‌شود .

تبصره: نحوه کمکهای مورد بحث در این ماده طبق آیین نامه­ای است که توسط شورای عالی علمی-کاربردی تصویب می­شود .


ماده 14 – دستورالعمل­ها، ضوابط و آیین­نامه­های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد می­شود و به تصویب شورای مرکزی

می رسد.

ماده 15 – مؤسسات آموزش عالی علمی-کاربردی وابسته، رکن اجرایی اینگونه دوره‌ها را تشکیل می­دهند. این مؤسسات توسط بخشهای دولتی و غیر

دولتی و با اخذ مجوز قانونی لازم، از طریق دانشگاه جامع تأسیس و برگزاری دوره‌های آموزش عالی علمی-کاربردی را عهده دار می شوند .


تبصره: اینگونه مؤسسات از نظر سازمانی و حقوقی تابع وزارتخانه­های مربوط هستند .


 ماده 16 – مؤسسات آموزش عالی علمی-کاربردی که بر اساس ضوابط دانشگاه جامع اداره و مدارک تحصیلی آنها توسط دانشگاه جامع صادر می­شود

عبارتند از :


  الف : مؤسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه­های اجرایی دولتی یا غیردولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب

اداره می‌شوند.


  ب : مؤسساتی که مطابق اساسنامه دانشگاه جامع وزیر نظر سازمانی آن دانشگاه اداره می‌شوند.


  ج : سایر مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که می­توانند با کسب مجوزهای لازم نسبت به اجرای یک یا چند دوره آموزش­های عالی علمی-کاربردی

اقدام نمایند.


 ماده 17 – برنامه­ها و ضوابط پذیرش دانشجو برای سطوح مختلف آموزش­های علمی-کاربردی وابسته بر اساس سیاستهای مصوب شورای عالی، توسط

دستگاههای اجرایی و مؤسسات آ موزش عالی علمی-کاربردی تهیه و پیشنهاد می­شود ، دانشگاه جامع این پیشنهاد را به بررسی و پس از طی مراحل

قانونی لازم دستگاه­های اجرایی ذیربط ابلاغ می­کند .


 ماده 18  این اساسنامه به پیشنهاد شورای عالی علمی-کاربردی در 18 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/7/1371 بتصویب شورای گسترش آموزش عالی رسید.

 

برای دانلود فایل PDF اینجا کلیک کنید.

 

تماس با ما

گنبد- بلوار شادی- خیابان صدرا- ضلع شمالی دریاچه

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

تلفن : 33389930-017

فاکس : 33389938-017

موقعیت ما

Scroll to Top