دانشجویانی که 2 درس نظری از آنها باقی مانده است می توانند به شرح زیر دروس مورد نظر را به عنوان معرفی به استاد انتخاب نمایند:

1- مراجعه به آموزش و مالی جهت انتخاب واحد از تاریخ 94/4/15 لغایت 94/4/21

2- تاریخ امتحان معرفی به استاد: 94/4/23 ساع 10 صبح