دانشجویان گرامی یادآوری می گردد؛ جهت شرکت در فرایند انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه سال 1395؛ تا پایان خرداد ماه 95 فرصت باقی است. به منظور کسب اطلاعت بیشتر و آگاهی از دستورالعمل اجرایی، کاربرگهای مربوط را دانلود فرمائید.

فرم 1              فرم  2              فرم  3             فرم  4             فرم 5