بسمه تعالی

دانشجویانی که دروس دوره خود را گذرانده اند و فقط دو درس صرفا نظری برای فراغت از تحصیلی آنان

باقی مانده باشد. می توانند از تاریخ 95/11/9لغایت 95/11/14 با مراجعه به واحد آموزش و امور مالی

نسبت به انتخاب دروس مورد نظر اقدام نماید.


زمان امتحان دروس معرفی به استاد: دوشنبه 95/11/18 ساعت 10 صبح

مکان : مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس 1


لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره 15852/95/م ، دانشجو در شرایط خاصی که ذیلاً توضیح داده

می شود می تواند یک درس نظری عملی را به عنوان درس معرفی به استاد انتخاب نماید.


جهت مشاهده فایل کلیک نمایید.