دانشجویان پذیرفته شده ی تکمیل ظرفیت، لطفا هر چه سریعتر نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده ی آموزشی تا تاریخ 95/9/14 به کتابخانه و سپس واحد آموزش، جهت انتخاب واحد مراجعه نمایید.