جدول برنامه های مرکز آموزش علمی کاربردی گنبد کاووس1 به مناسبت هفته پژوهش