دانشجویان گرامی :

سرویس ایاب و ذهاب دانشگاه ، همه روزه به شرح ساعات ذیل در خدمت شما عزیزان می باشد.