اشاره:

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، به منظور گستــرش فرهنگ «پژوهش» درجامعـه وارج نهادن به مقـام شـامخ «پژوهشگــران»، ‪۲۵‬ آذر از سـوی «شورای فرهنگ عمومی» کشور به نام «روز پژوهش» نامگذاری شد. وزارت «علوم، تحقیقات و فناوری» نیز از سال ‪ ۱۳۷۹‬چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نامگذاری کرد.

علت نامگذاری چنین روزی این است که در این روز، مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و تأثیر آن در اداره سازمان‌ها، اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندان آشنایی بیشتری پیدا کنند و از زاویه‌ای دیگر در جریان کارکرد مؤسسات، سـازمان‌ها و مجموعه‌هایی که ماهیت وظایفشــان، پژوهشــی است قرار گیرند. این روز هم چنین فرصتی است تا مردم و دوستـداران علم و پژوهــش با یکدیگر به تعامــل بپردازند و مردم بیشتــر در جریان فعالیت‌هــای پژوهشی انجام شده در بخش‌های گوناگون کشور قرار گیرند.