مقارن با سوم شعبان ميلاد با سعادت امام حسين (ع) وروز پاسدار ، مسابقه طراحي با موضوع (المان ورودي شهر گنبد) با همكاري انجمن علمي معماري وعمران ،روز 11 خرداد در مركز علمي –كاربردي گنبد كاووس 1 برگزار گرديد.   

 

  

 

  

اين مسابقه كه فقط ده روز قبل فراخوان گرديده بود با استقبال گسترده دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي استان و بعضا كشور از جمله دانشگاه امام خميني قزوين ، دانشگاه آزاد زنجان ، موسسه آموزش عالي لامعي گرگان ، موسسه آموزش عالي شمس گنبد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي علي آباد ، گنبد ، مينودشت ، مراكز علمي كاربردي گنبد كاووس1و2 و... روبرو گرديد كه از بين داوطلبان ثبت نام شده تعداد 70 نفر دانشجو (25نفردخترو45 نفر پسر) در روز مسابقه حضور يافته و به رقابت پرداختند كه از اين بين 1 نفر دانشجوي كارشناسي ارشد،21 نفر كارشناسي و47 نفر كارداني و1نفر هم هنرجوي هنرستان بودند كه پس از 4 ساعت رقابت نفس گيرهيئت داوران از بين طرح هاي ارائه شده طرح نفرات زير را بعنوان سه طرح برگزيده انتخاب نمودند.

اسامي نفرات اول تا سوم :

1-       اميد پسركلو ازدانشگاه آزاد واحد مينودشت

2-       سيد علي رضا طباطبايي از دانشگاه لامعي گرگان

3-        حامد احساني دانشجوي از دانشگاه آزاد واحد گنبد