نحوه پذیرش در دانشگاه جامع علمی-کاربردی

دوره­های کاردانی حرفه­ای و کاردانی فنی : شرط ثبت نام در اين دوره ها داشتن ديپلم سه ساله نظام جدید یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه و داشتن شرایط مربوط به وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور می­باشد :

(کارت پایان خدمت یا معافیت

تبصره : کسانیکه کارت پایان خدمت ندارند باید از زمان اخذ دیپلم آنان کمتر از یکسال گذشته باشد تا بتوانند برای ثبت نام در مراکز علمی - کاربردی از معافیت تحصیلی استفاده نمایند (

متقاضيان ثبت نام در این دوره ها مي بايست در زمان مقرر با مراجعه به پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org و یا با مراجعه به مراکز آموزش علمی-کاربردی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. پذيرش دوره هاي كارداني علمي-كاربردي در چهار گروه آموزشي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر صورت مي پذيرد و هر گروه آموزشي بر اساس ماهيت رشته هاي مندرج در آن از چند زيرگروه آموزشي مجزا تشكيل مي شود. هر داوطلب بر اساس ميزان علاقه ­مندي خود به رشته هاي تحصيلي و با توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي منحصراً مي تواند در يكي از چهار گروه آموزشي اصلي برابر ضوابط شركت نمايد. داوطلب آزاد پس از انتخاب گروه آموزشي مورد نظر مجاز به انتخاب حداكثر سی كدرشته تحصيلي برحسب علاقه در گروه آموزشي انتخابي خود مي باشد. داوطلب شاغل پس از انتخاب گروه آموزشي و زير گروه آموزشي صرفاً مجاز به انتخاب حداكثر پنجاه كدرشته تحصيلي مرتبط با زمينه شغلي خود از زيرگروه آموزشي انتخابي خود مي باشد. پذيرش در اين دوره ها بر اساس معدل کل مندرج در گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم و سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي و مصوبات مربوط به دو روش متمركز و نيمه متمركز صورت مي گيرد. به پذیرفته شدگان این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق می­گیرد.

دوره­های کارشناسی حرفه­ای و مهندسی فناوری: شرط ثبت نام در اين دوره ها داشتن مدرک کاردانی با معدل  حداقل 12 از دانشگاهها و موسسه های آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه ای و داشتن شرایط مربوط به وظیفه عمومی برای داوطلبان ذکور می­باشد .کارت پایان خدمت یا معافیت

تبصره : کسانیکه کارت پایان خدمت ندارند باید از زمان اخذ مدرک کاردانی آنان کمتر از یکسال گذشته باشد تا بتوانند برای ثبت نام در مراکز علمی - کاربردی از معافیت تحصیلی استفاده نمایند و بیش از یکبار نیز انصراف نداده باشند .

) متقاضيان ثبت نام در این دوره ها مي بايست در زمان مقرر با مراجعه به پايگاه الكترونيكي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org و یا با مراجعه به مراکز آموزش علمی-کاربردی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند. پذيرش دوره هاي کارشناسی ناپیوسته علمي-كاربردي در چهار گروه آموزشي صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر صورت مي پذيرد و هر گروه آموزشي بر اساس ماهيت رشته هاي مندرج در آن از چند زيرگروه آموزشي مجزا تشكيل مي شود. هر داوطلب بر اساس ميزان علاقه ­مندي خود به رشته هاي تحصيلي و با توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي منحصراً مي تواند در يكي از چهار گروه آموزشي اصلي برابر ضوابط شركت نمايد. داوطلب آزاد پس از انتخاب گروه آموزشي مورد نظر مجاز به انتخاب حداكثر بیست كدرشته تحصيلي برحسب علاقه در گروه آموزشي انتخابي خود مي باشد. داوطلب شاغل پس از انتخاب گروه آموزشي و زير گروه آموزشي صرفاً مجاز به انتخاب حداكثر بیست كدرشته تحصيلي مرتبط با زمينه شغلي خود از زيرگروه آموزشي انتخابي خود مي باشد. پذيرش در اين دوره ها بر اساس معدل کل مندرج در گواهينامه کاردانی، مرتبط بودن رشته تحصیلی کاردانی با رشته انتخابی و سهميه هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمي-كاربردي و مصوبات مربوط به دو روش متمركز و نيمه متمركز صورت مي گيرد. به پذیرفته شدگان این دوره ها معافیت تحصیلی تعلق می­گیرد.