سرفصل دروس رشته های مرکز آموزش علمی-کاربردی گنبد1


كارداني ترمي و پودماني

صنعت

کاردانی اینترنت وشبکه گسترده

کاردانی شبکه

کاردانی برق صنعتی

کاردانی معماری شهری

کاردانی فني عمران- نگهداری و مرمت ساختمان

کاردانی پیمان های عمرانی

مديريت و خدمات اجتماعي

کاردانی مديريت- امور اداری

کاردانی حسابداری صنعتی ترمی و پودمانی

کاردانی ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي- پودماني

کاردانی ايمني و بهداشت در واحدهاي صنفي- ترمي

کاردانی حقوق ثبت پودمانی

کاردانی حقوق ثبتی ترمی

کاردانی خدمات قضایی ترمی وپودمانی

فرهنگ و هنر

کاردانی معماری داخلی