كارگاه آموزشي سياستهاي كلي نظام در بخش امنيت قضايي روز پنج شنبه مورخ 14/12/93با حضور دكتر صادقلو  واستاد جواد سراي لو در دوبخش جداگانه برگزار وبراي دوگروه دانشجويان توصيه ها ومواردي ارائه شد. صادقلو در بحث امنيت قضايي به بيان موارد زير پرداخت:

بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي ، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي

 

هم چنين سرايلو نيز كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب را راهكاري موثر در حوزه امنيت قضايي دانست.