كارگاه آموزشي سياستهاي كلي نظام در بخش اشتغال روز سه شنبه مورخ 12/12/93 ساعت 30/12باحضور ‌آقاي عبدالاحد شيخ يكي از اساتيد مجرب مركز بر حسب سابقه كاري وبرگزاري كارگاههاي آموزشي متعدد توسط ايشان ، با حضور جمعي از دانشجويان رشته هاي حقوق ،خدمات قضايي و..در اين مركز برگزار گرديد. استاد شيخ در ارتباط با اهداف دانشگاه علمي كاربردي در خصوص ايجاد اشتغال و ارتباط آن با اقتصاد مقاومتي مطالبي را بيان كردند وراهكارهاي  مناسبي را در راستاي اهداف برنامه جامع اشتغال ارائه نمودند.