مورخ 28/2/94 روز دوشنبه جناب آقاي دكتر برزعلي با حضور در جلسه شوراي اداري مركز آموزش علمي كاربردي گنبد كاووس 1 از مركز بازديد ودر جريان آخرين اقدامات  وفعاليتهاي آموزشي وفرهنگي مركز قرار گرفتند .ايشا ن همچنين با اشاره به مبحث  تخصص گرايي كه بعنوان يكي از برنامه هاي  اصلي دانشگاه جامع علمي كاربردي است بيان كردند : كيفي سازي آموزش ، توسعه رشته ها و جذب دانشجو بر مبناي نياز سنجي  وآمايش سرزمين از مواردي است كه  بر آن نظارت دقيق وجوددارد. در ادامه كاركنان هربخش مسائل وموضوعات حوزه كاري خودراذكر نمودند ورياست محترم جامع استان ارائه طريق فرمودند.