توصیه های آموزشی

در هر نیمسال تحصیلی دانشجویان گرامی میتوانند حداقل 14 واحد و حداکثر 20 واحد از بین واحدهای درسی ارائه شده در رشته های تحصیلی خود انتخاب نمایند

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی گذشته معدل آنها کمتر از 12 میباشد مشروط گردیده و مجاز هستند تا سقف 14 واحد درسی انتخاب نمایند

دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی گذشته معدل آنها بالاتر از 17 میباشد میتوانند تا 24 واحد انتخاب نمایند

از انتخاب دروسی که پیش نیاز آنها را نگذرانده اید خودداری نمایید

در انتخاب واحد خود ابتدا به دروس افتاده بالاخص دروس تخصصی به ویژه دروس عملی نظری یا عملی اولویت دهید

دانشجویان ترمی یا پودمانی که حداکثر 24 واحد از دروس آنها باقیمانده تا فارغ التحصیل شوند به عنوان دانشجو ترم آخر محسوب شده و میتوانند با هماهنگی کارشناس مربوطه در آموزش نسبت به اخذ تمامی 24 واحد خود اقدام نمایند

دانشجویانی که حداکثر 26 واحد با فارغ التحصیلی فاصله دارند به شرط عدم مشروطی میتوانند با انتخاب 20 واحد، 2 درس صرفا نظری خود را تاسقف 6 واحد به عنوان معرفی به استاد م یا حداکثر 6 واحد برای نیمسال تابستان منظور نمایند

 

دانشجویان گرامی که دروس عمومی و مشترک دارند می توانند با توجه به برنامه هفتگی خود و برنامه امتحانی در صورت عدم تداخل با استاد دلخواه خود انتخاب واحد نمایند

 

 

 

 

 

مراحل انتخاب واحد

 

واریز علی الحساب شهریه به حساب شماره 0151301822310 بانک سپه شعبه امام خمینی جنوبی یا به حساب شماره 0201650424000 بانک ملی بنام مرکز علمی کاربردی گنبد کاووس1 مطابق جدول دیل و ارائه فیش واریزی به واحد امور مالی جهت فعال سازی سامانه انتخاب واحد

گروه آموزشی

مبلغ علی الحساب

برق- معماری- عمران- فناوری اطلاعات

(گروه آموزشی صنعت و هنر)

4،000،000 ریال

معادل چهارصد هزار تومان

حسابداری- امور اداری- حقوق- بهداشت

(گروه آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی)

3،500،000 ریال

معادل سیصد و پنجاه هزار ریال

مطالعه توصیه های آموزشی ذکر شده

انتخاب واحد در سامانه جامع خدمات آموزشی دانشگاه(سجاد)

اخذ پرینت انتخاب واحد (از بخش فاکتور) نمونه در وب سایت

ارائه پرینت انتخاب واحد به مدیر گروه مربوطه جهت تایید

ارائه برگه انتخاب واحد تایید شده توسط مدیر گروه به امور مالی جهت تعیین و تکلیف نحوه پرداخت الباقی شهریه

ارائه برگه انتخاب واحد تایید شده توسط امور مالی به واحد آموزشی جهت ثبت نهایی

 


برنامه هفتگی و دروس ارائه شده گروه های آموزشی

 

لطفا به عنوان رشته و ترم جاری خود در برنامه هفتگی توجه فرمایید

 

حسابداری

 

امور اداری

 

گرایش های فناوری اطلاعات

 

ایمنی و بهداشت

 

برق صنعتی

 

عمران

 

گرایش های معماری

 

گرایش های حقوق