دانشجویانی که تمایل دارند در یکی از مراکز علمی کاربردی مهمان شوند می توانند از تاریخ 95/4/12 لغایت 95/4/18 پس از ثبت درخواست در سامانه سجاد، برای پیگری بعدی به واحد آموزش مراجعه نمایند.