دانشجویان گرامی، جهت تکمیل نواقص پرونده ی آموزشی خود، تا پایان آذرماه 95 ، به واحد آموزش مرکز مراجعه فرمائید.

پس از تاریخ مقرر، کاربری دانشجو غیر فعال می گردد.